Blogs

घरगुती जैविक घनकचरा-व्यवस्थापन मडके/माठ पद्धती

(घनकचरा रोजच्यारोज फस्त करणारा ‘छोटा बकासूर’) (FROM WASTE TO WEALTH)    हे वापरणाऱयाच्या सोयीचं (User-Friendly) साधसुधं, निसर्गाशी संपूर्ण तादात्म्य राखणारं व मातीशी इमान राखणारं पारंपारिक तंत्रज्ञान असल्यानं वापरायला अत्यंत सहजसुलभ आहे; तसेच घनकचऱयाचा जेथे उद्गम होतो, त्या त्या बिंदूंवरच क्रियाशील…

Continue Reading